วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

การ search & replace ใน MySQL

เผอิญต้อง search & replace ใน MySQL เลยไปค้นดูปรากฏว่าใช้แค่บรรทัดเดียวคือ

update [table_name] set [field_name] = replace([field_name],'[string_to_find]','[string_to_replace]');

ที่มา mediacollege
Continue Reading...

Blogroll

About