วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการทำเส้นใต้เป็นเส้นประบน HTML

ปกติเวลาเราจะขีดเส้นใต้บน HTML เราก็มากำหนด CSS ดังนี้
a {
   text-decoration: underline;
}
วิธีการทำเส้นประบน HTML ก็ไม่ได้ยากอะไร เพียงแค่เปลี่ยนจากการทำ text-decoration เป็นการทำ border แทนและกำหนดให้เป็นเส้นประดังนี้
a {
   border-bottom: 1px dotted;
}
เท่านี้ก็ได้เส้นประตามที่ต้องการแล้ว
Continue Reading...

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[HOW TO] Switch Alfresco 4 กลับมาใช้งาน MySQL (Ubuntu 12.04 LTS)

ใน Alfresco 4.x ใช้ PostgreSQL เป็น Default database และไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ MySQL ได้ในตอนติดตั้ง เนื่อง License ของ MySQL ไม่สามารถ Distribute MySQL เข้าไปใน Installer ได้

ดังนั้นหากเราต้องการจะใช้งาน Alfresco 4.x กับ MySQL เราต้องติดตั้ง MySQL ไว้ก่อนโดยใช้คำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server


เมื่อติดตั้ง MySQL เรียบร้อยแล้ว ให้สร้าง Database ชื่อว่า alfresco และ Grant สิทธิ์ให้กับ database ดังกล่าวโดย สร้าง file db_setup.sql และใส่ script ดังนี้


create database alfresco default character set utf8 collate utf8_bin;
grant all on alfresco.* to 'alfresco'@'localhost' identified by 'alfresco' with grant option;
grant all on alfresco.* to 'alfresco'@'localhost.localdomain' identified by 'alfresco' with grant option;


จากนั้นให้ติดตั้ง Alfresco ตามปกติ โดยเมื่อ Installer ถามว่าจะติดตั้ง PostgreSQL หรือไม่ให้ตอบว่า "ไม่" และให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ database ดังนี้


Jdbc url : jdbc:mysql://localhost/alfresco?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8
Driver : org.gjt.mm.mysql.Driver
Database name : alfresco
Username : alfresco
Password : alfresco


เมื่อติดตั้งเสร็จ Installer จะถามว่าให้ Start Alfresco เลยหรือไม่ ให้ตอบว่า "ไม่" เนื่องจาก Alfresco ที่เราติดตั้งไป ยังไม่มี Driver ที่จะคุยกับ Database ได้ดังนั้นเราต้อง Download MySQL Connector มาใส่ไว้ใน Alfresco ก่อนแล้วจึงค่อย Start ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ ซึ่ง Version ที่ผมใช้จะเป็น 5.1.20 


ให้ Download Connector มาแล้วแตกไฟล์ จะได้ไฟล์ mysql-connector-java-5.x.x-bin.jar ให้ copy ไฟล์ดังกล่าวไปไว้ที่ <ALFRESCO_HOME>/tomcat/lib จากนั้นค่อยสั่ง Start Alfresco ครับ
Continue Reading...

Blogroll

About