วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Install openerp on ubuntu 10.04 server

Share it Please
หลังจากลองหา solution ในการติดตั้ง openerp มาพักใหญ่ซึ่ง document บน ubuntu นั้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไร ทำให้อยาก blog solution สำหรับ ubuntu

ขั้นตอนแรกเลย เมื่อติดตั้ง ubuntu 10.04 เรียบร้อยแล้ว ให้ upgrade update ซะก่อน
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update

 1. ติดตั้ง postgresql ก่อนโดยใช้คำสั่ง
 2. sudo apt-get install postgresql
 3. แก้ไฟล์ pg_hba.conf ที่ /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
 4. # "local" is for Unix domain socket connections only
  local  all     all                ident
  ให้เป็น
  # "local" is for Unix domain socket connections only
  local  all     all                md5
 5. สร้าง database-user "openuser"
 6. tantai$ sudo su - postgres
  password: password_of_johndoe
  postgres$ createuser --createdb --username postgres --no-createrole --pwprompt openuser
  Enter password for new role: your_password_of_openuser
  Enter it again: your_password_of_openuser
  Shall the new role be a superuser? (y/n) n
  postgres$
  จากนั้นให้ exit ออกจาก postgres
  postgres$ exit
  logout
  johndoe$
  
 7. restart postgres ซะ
 8. sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 restart
 9. ติดตั้ง package ที่จำเป็นก่อนลอง openerp
 10. sudo apt-get install python python-psycopg2 python-reportlab python-egenix-mxdatetime python-tz python-pychart python-pydot python-lxml python-vobject
  
 11. download openerp-server มาจาก http://openerp.com/downloads.html แล้วแตกไฟล์
 12. tar -zxvf openerp-server-5.0.12.tar.gz
  cd openerp-server-5.0.12
  
  โดยสามารถ test ก่อน install ได้จาก
  cd bin
  python openerp-server.py
  
  ถ้าถูกต้องจะขึ้นคำว่า [date/time] INFO:web-services:the server is running, waiting for connections...
 13. จากนั้นให้ให้ออกมากที่ root ของ openerp-server ที่ download มาแล้วติดตั้ง
 14. sudo python setup.py install
  
 15. จากนั้นให้ลอง start server ดูด้วยคำสั่ง
 16. openerp-server --db_user=openuser --db_password=your_password_of_openuser
  
  โดย password คือ password ที่เราตั้งตอนที่เรา create user ใน postgres ครับ
 17. จากนั้นถ้าหากไม่ต้องการพิมพ์ username และ password ตอนสั่ง run ใน terminal ก็ให้เก็บ username และ password ลงไปใน file config ที่ /etc/openerp-server.conf
 18. sudo vim /etc/openerp-server.conf
  
  โดยใส่ค่า
  [options] 
  db_name =
  db_user = openuser
  db_password = your_password_of_openuser
  
 19. จากนั้นถ้าต้องการ run server ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
 20. openerp-server --config=/etc/openerp-server.conf
  
โดยเมื่อติดตั้ง openerp-server เสร็จเรียบร้อย จะสามารถ access เข้าไปใน server ได้ผ่าน openerp-client ครับโดยสามารถหา download ได้จาก http://openerp.com/downloads.html แต่เนื่องจากสิ่งที่ผมต้องการนั้นเป็นการ access ผ่าน web browser จึงจำเป็นต้องลง openerp-web อีก

ปกติแล้วใน openerp-web จะมีขั้นตอนการติดตั้งบอกอยู่ใน doc/README.txt ครับแต่ว่าผมขอนำมาทำเป็นขั้นๆ ดังนี้

 1. download openerp-web มาจาก http://openerp.com/downloads.html แล้วแตกไฟล์
 2. tar -zxvf openerp-web-5.0.12.tar.gz
  
 3. ติดตั้ง package ที่จำเป็น เนื่องจากผมลองทำในขั้นตอนตาม README.txt แล้วไม่ work จึงต้องติดตั้งด้วยมือ
 4. apt-get install python-cherrypy3 python-pybabel python-mako python-simplejson python-formencode python-pyparsing python-tz python-xlwt
  
 5. ติดตั้ง setuptools สำหรับติดตั้งตัว web
 6. sudo apt-get install python python-dev build-essential
  sudo apt-get install python-setuptools
  
 7. จากนั้นออกมาที่ root ของ openerp-web ที่ download มาแล้วรันคำสั่ง
 8. sudo easy_install -U openerp-web
  
 9. จากนั้นรัน openerp-web ด้วยคำสั่ง
 10. openerp-web
  
เมื่อรัน server ทั้ง 2 ตัวเสร็จก็จะสามารถเข้าใช้งาน openerp ได้ทาง port 8080 ครับ http://ipaddress:8080/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About